اعضای تیم متین

علی فوزی
معاونت بازرگانی

بیژن قهرمانی
مالک محصول باربانت

علی گودرزی
مالک محصول به روزرسان

ساجد توکلی
مدیر هنری

سجاد غلامی
توسعه دهنده FrontEnd

عرفان کریمی
توسعه دهنده Android

میلاد خدنگ
توسعه دهنده FrontEnd

مرضیه بشیری
توسعه دهنده GIS

آرمین نیکومنش
توسعه دهنده Java

آده سرداریان
توسعه دهنده Java

علی آزادی
 DevOps engineer

رضا شهباز
توسعه دهنده GIS

حسین عسگری
توسعه دهنده FrontEnd

الهه شهریاری
GIS

حسام قربانی
توسعه دهنده Java